จังหวัดนครสวรรค์…!!@ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมวัดสระโบสถ์ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก มอบหมายให้ นายธรรมศักดิ์ สายน้ำเย็น เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ อ.ท่าตะโก เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ กล่าวรายงาน

โดย นายสมศักดิ์ ประภาชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และประชาชน เข้าร่วมกว่า 200 คน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 16 กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในชุมชนของตน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชนของตนเอง ..

 

.วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061- 182 8363

Related posts