เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 27 ก.ค.62 ที่บริเวณหนองน้ำขัวแคร่รอบเกาะทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย

โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำลังพลทั้งจากมณฑลทหารบกที่ 37 และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก ได้ร่วมกันพัฒนาในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งมั่นหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

นอกจากนี้ ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเช่นกัน โดยเหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษสิ่งปฏิกูล ตัดหญ้า เก็บผักตบชวา บริเวณโดยรอบแหล่งน้ำคูคลองหนองบึงให้ใสสะอาด ปราศจากมลภาวะ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดปรับสภาพภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาดร่มรื่น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ตระหนักในการดูแลรักษาความสะอาด แม่น้ำ ลำคลอง อย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts