เชียงราย // รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดโครงการโรงเรียนเกษตรกร เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย ประมงอำเภอเวียงชัย ครูนักเรียน กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน

สืบเนื่องจาก เทศบาลตำบลไม้ยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้การทำเกษตรแบบวิธีธรรมชาติ การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด วิถีชีวิตชาวนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตลดเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ลดภาระหนี้สินของภาคเกษตรกร โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ประธานในพิธีได้ร่วมกับผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยก้าง จำนวน 200,068 ตัว จากนั้นได้ประกอบพิธีกรรมสู่ขวัญกระบือ ก่อนจะร่วมชมการสาธิตการทำนาด้วยกระบือ และร่วมกิจกรรมดำนาด้วยมือ นอกจากนี้ ยังจัดการประกวดกระบือ และแข่งขันจับปลาไหล สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยก้าง อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนนิยมมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นแหล่งตกปลาของเหล่านักตกปลาจากทั่วทุกสารทิศ ซึ่งยังคงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน มีความงดงามตรึงตาตรึงใจก่อนจะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาพันธุกรรมพืช และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติต่อไปได้อีกด้วย

Related posts