จ.อุทัยธานี…!!@ จิตอาสาฯ รวมพลังทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง” เฉลิมพระเกียรติ…!! ☆

ากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 62 ณ บริเวณบึงคอกช้าง ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี นายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอสว่างอารมณ์ นายชูชาติ สาลีนนท์ นายก อบต.ไผ่เขียว จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ กว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

โดย จังหวัดอุทัยธานี ได้คัดเลือกบึงคอกช้าง ซึ่งมีขนาดความกว้าง 46 เมตร และยาว 1,700 เมตร ลักษณะเป็นวงกลมล้อมรอบพื้นที่ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ให้ประชาชนจิตอาสาฯ และภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
ซึ่งผลการทำกิจกรรมในวันนี้ ทำให้ประชาชนกว่า 240 ครอบครัว ในพื้นที่หมู่ 9 หมู่ 12 และหมู่ 19 ของตำบลไผ่เขียว สามารถนำน้ำจากบึงแห่งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่ ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการระบายน้ำตลอดช่วงฤดูฝน ป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกด้วย…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts