เชียงใหม่ // ผวจ.ประธานหารือคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานหารือคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ ตามความมุ่งหมายขอคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 เวลา 15.00 น. ที่ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเขียงใหม่ โดยมี พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม.(ท.) หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียใหม่ รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมประชุมเพื่อร่างแนวทางแผนการดำเนินงานเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือของกลุ่มการเมืองในท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการและ NGOs กลุ่มราชการและภาครัฐ และกลุ่มผู้นำชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบจากภาครัฐ ด้วยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่มต่อไป ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดในวันแถลงข่าว จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 28 ก.พ.60 ซึ่งกำหนดจัดในเดือนมีนาคม 60 สำหรับครั้งแรกจัดวันที่ 1 มี.ค.60 หากสนใจสอบถาม โทร.053-112721 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซึ่งนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เราจะรวมพลังแสวงหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์จากทุกภาคส่วนด้วยบรรยากาศของความเป็นมิตร โดยขอเชิญมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คนและเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยจะพิจารณาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สมัครเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองนำเสนอคณะอนุกรรมการต่อไป

ธนวรรธน์  จรณชัยวัจน์ จ.เชียงใหม่   รายงาน

Related posts