นครสวรรค์ // อบจ.อบรมพัฒนาครูสู่ศตวรรษทื่21

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560  หลักสูตร “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาครูให้มีทักษะด้านการจัดการการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ”  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยมีนายไกรสิน ศิลปาจารย์  ปลัด อบจ.นครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบฯ นางสาวอร่าม วัฒนะ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครู-อาจารย์ร่วมพิธี โดยจ่าเอก เอกราช กะระกล  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  สามารถนำความรู้และทักษะไปพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์  อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูให้มีทักษะด้านการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21” อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว                              sax sax

มนตรี มั่นคงดี       บก.ข่าว  รายงาน

Related posts