เชียงใหม่. // คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ หัวหน้าคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ หัวหน้าคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า ( Advanced HA ) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts