นครสวรรค์ // ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี มอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และพบปะ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ

7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มอบหมาย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี มอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และพบปะ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ

เพื่อรับทราบปัญหา หาแนวทางช่วยเหลือ พัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย นายสง่า ปานขลิบ ประธานสภาเทศบาล, นายเสวก อินพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล, และเจ้าหน้าที่เทศบาล
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เดน
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ
โดยมี นางกัญญารัตน์ ชูสด ประธานชุมชนบ้านเขาไม้เดน, นายชูชีพ อุปราวิทยานันท์ ประธานชุมชนเขาบ่อพลับ, คณะครู, ผู้ปกครอง, ร่วมรับมอบ


การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับปฐมวัยเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านต่างๆ โดยการพัฒนาตามศักยภาพที่เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการกับเด็กทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ดังนั้นการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เป็นไปตามวัยของแต่ละบุคคล โดยใช้สื่อ วัสดุ หรือเครื่องเล่นมุ่งสู่จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จึงได้จัดโครงการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขึ้น

ภาพ สำเริง
ข่าว กษิภณ

Related posts