เชียงราย // การประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด จากกรณีเกิดแผ่นดินไหว

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด จากกรณีเกิดแผ่นดินไหว ของจังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย.62 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมหารือแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ การอพยพ และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เกิดผลการปฏิบัติในเชิงรูปธรรม

โดยการประชุมได้สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติตามแนวทางในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ให้นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมและหรือลดความรุนแรงของสถานการณ์สาธารณภัย รวมทั้งอำนวยการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ได้ตามมาตรฐาน ครอบคลุมกระบวนการจัดการระบบการจัดการทรัพยากรตามโครงสร้างระบบการบัญชาการณ์เหตุการณ์ ให้นำไปสู่การบริหารจัดการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็วตามระดับของภัย ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย.62 ที่หอประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบ เฉพาะหน้าที่ หรือ Functional Exercise หรือ FEX โดยแบ่งพื้นที่การฝึกระดับจังหวัด 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง และอำเภอเวียงชัย กลุ่ม 2 ได้แก่ อำเภอเชียวของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอดอยหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอเวียงแก่น และกลุ่ม 3 ได้แก่ อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า

โดยสมมติว่า เกิดแผ่นดินไหวระดับ 2 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.62 เวลา 19.45 น. มีศูนย์กลางบริเวณรอยเลื่อนแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 6.8 แมกนิจูด ลึกจากผิวดิน 25 กิโลเมตร และเกิดอาฟเตอร์ช็อคขนาด 5-6.5 แมกนิจูดอีกหลายครั้ง แรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือน เส้นทางคมนาคม สิ่งสาธารณประโยชน์และระบบการสื่อสารเป็นบริเวณกว้างทั้ง 8 อำเภอ และเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่อง มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ซึ่งผลจากการฝึกในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ ตลอดทั้ง แนวทางการประสานงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถลดอันตรายและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง สาธารณะได้อย่างได้ผลในเชิงรูปธรรมอีกด้วย

Related posts