เชียงใหม่ /// ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจและความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจและความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์) ตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจและความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวรตนพร  กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเกษตรลุ่มน้ำแม่ปิง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ

เวลา 13.30 น. สำรวจพื้นที่เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจและความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ต.เชียงดาว และต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว      เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ธนิศา (พัช)  สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts