เชียงใหม่. // “รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช เตียวตระกูล) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “เกษตรวิชญา” ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2562”

“รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช เตียวตระกูล) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “เกษตรวิชญา” ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2562”


วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช เตียวตระกูล) ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

เวลา 10.30 น. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช เตียวตระกูล) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “เกษตรวิชญา” ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางการจัดโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Related posts