เชียงราย //. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง และปลูกต้นกระดุมทอง ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง และปลูกต้นกระดุมทอง ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อสายวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวพระราโชบายที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยืน

ก่อนการปฏิงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง และปลูกต้นกระดุมทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกันจำนวน 3 ครั้ง

ซึ่งสำหรับจังหวัดเชียงรายได้กำหนดจุดปฏิงานขึ้น 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จากหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดเชียงรายจำนวน 200,000 ตัว และปลูกต้นกระดุมทอง จำนวน 5,500 ต้น บริเวณตลิ่งริมน้ำกก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง) จุดที่ 2 กิจกรรมปลูกต้นกระดุมทอง พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณสวนไม้งามริมกก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้กำชับให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย

จังหวัดเชียงรายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงๆกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ยังความปบาบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกรชาวเชียงรายเป็นล้นพ้น

Related posts