เชียงราย. //. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) รุ่นที่ 6

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) รุ่นที่ 6 และประชาชนจิตอาสาของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 22 พ.ค.62 จัดที่หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ต.เวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ และนายสุจิต สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และประชาชนจิตอาสาจากอำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน โดยเข้ารับโอวาทและนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางผู้มีเกียรติ ตลอดทั้งมีวิทยากรร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเข้ามาผนึกกำลังสร้างความสงบสุขและแก้ไขปัญหาจากภัยอันตรายที่จะเกิดแก่สาธารณะ จึงจะเป็นวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด และจะเป็นกองกำลังหลักประจำถิ่นในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้ง สามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ทันท่วงทีและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงถือเป็นแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยภาคประชาชน และการทำงานด้วยกลไกในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งในส่วนของประชาชนจิตอาสาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้สมเกียรติ โดยมีวิทยากรชุดจิตอาสา 904 มาให้ความรู้ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และบทบาทหน้าที่ของจิตอาสา

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำในโอกาสให้โอวาทและนโยบายในการบริหารจัดการ ว่า ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ ด้วยการสร้างความรักความสามัคคีและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสาธารณชนไปพร้อมกันด้วย

Related posts