จังหวัดนครสวรรค์…!!@ พิธีปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้แห่งชาติ”…!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ณ หน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อ.เมืองจ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้แห่งชาติ” ประจำปี 2562 และทำความสะอาดสวนสาธารณะ ตามโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก นายจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.เขต1 พรรคพลังประชารัฐ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” หัวหน้าส่วนราชการมณฑลทหารบกที่ 31 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม กว่า 200 คน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำปลูก ต้นรวงผึ้ง และต้นกัลปพฤกษ์ ณ เกาะกลางอุทยานสวรรค์ โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ บูรณาการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2562 แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือ ให้กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดสวนสาธารณะตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกครั้งเพื่อเชิญชวนให้จิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประสานพลังความสามัคคี โดยการรวมพลังจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจ ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบาย ขององค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทาง การดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่เปรียบเสมือน ปอดของชุมชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ และต้นไม้ ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉดเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ…

วินัยชำนาญปืน ภาพ/ ข่าว /รายงาน

Related posts