จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการ “วันอนุรักษ์ควายไทย สู่ขวัญควายและมอบกระบือให้เกษตรกร”…!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดอนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วันอนุรักษ์ควายไทย” สู่ขวัญควายและมอบกระบือ ให้กับเกษตรกร

โดยมี นายรุ่ง สังวริ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอหนองขาหย่าง กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์ภิรมณ์ อัศวรัตน์ ปศุสัตว์จ.อุทัยธานี กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ นายกิตติพงษ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม และพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง นายอนันต์ เหล่าแช่ม ประมงจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชน ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อเป็นการเชิดชู และให้ความสำคัญกับควายไทยที่เคยอยู่คู่กับเกษตรกร ไทย จังหวัดอุทัยธานี

 

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดพิธี “สู่ขวัญควายไถ่ชีวิตควาย และทอดผ้าป่าขี้ควาย” เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาควาย จ.อุทัยธานี ที่เชื่อกันว่าเป็นควายไทยที่มีลักษณะที่ดีที่สุด เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ยังได้รับมอบกระบือ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันล้านการโยธาได้ไถ่ชีวิตกระบือ และมอบให้นางสุนทร พันธุ์พฤกษา เกษตรกร ชาวตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำไปดูแลต่อไป….

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts