นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ดูแลสิ่งแวดล้อมศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ครั้งที่ 2 โดยเทศบาลนครนครสวรรค์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 31 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องของโครงการ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์กรมหาชน)

ทั้งนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน และนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม อาทิ โครงการเทศบาลนครนครสวรรค์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ที่เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้นเพื่อลดปัญหามลภาวะและการใช้พลังงาน การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และการพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts