นครสวรรค์. // “นายกไพลิน” มอบประกาศณียบัตร เชิดชูเกียรติ ให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

13 พ.ค.62 เวลา 13.30 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประชุมประจำเดือนและมอบประกาศณียบัตร เชิดชูเกียรติ ให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง, เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
โดยมีข้าราชการได้รับเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น/พนักงานจ้างได้รับเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 3 คน
1.นายกษิภณ กันยาสิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2.นางณัฐฐพัชร์ นาควิสุทธิ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
3.นายประจักษ์ อิ่มสมบัติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดย นายกไพลิน และ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม ได้นำเงินส่วนตัวมอบให้ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ


ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และมอบนโยบาย โครงการ,กิจกรรม ให้บุคลากรในสังกัด นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และท้องถิ่น ,ชุมชน


ภาพ สถาพร, ปาริฉัตร
ข่าว กษิภณ

Related posts