จังหวัดนครสวรรค์…!!@ พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการ พืชสมุนไพรไทย กัญชาไทย เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ …!! ***

จากการรายงาน ของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการพืชสมุนไพรไทย กัญชาไทย

เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 โดยนายจักรกฤษณ์ กิตติวราภา ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้โดยมี นายไชยรัชต์ บัวเทศ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภาคเหนือ) จ.นครสวรรค์ นายวรวุฒิ บัวทองศรี ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภาคเหนือ) จ.นครสวรรค์ ร.ต.ต.วรจำเริญ วรทอง อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พรรคภูมิใจไทย จ.นครสวรรค์ ดร.จรูญ ลาภจิตร รองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย ดร.ชนิดา คำชาลี เลขานุการประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย คณะผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมประชาชน เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 15 อำเภอ จำนวนกว่า 2,000 คน

นายจักรกริช กิตติวราภา ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะทำงานสภากัญชาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการทางด้านพืชสมุนไพรไทย กัญชาไทย วิจัยทางการแพทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร พี่น้องประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พืชสมุนไพรไทย และกัญชาไทย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 มาตรา 26/5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งทำให้กัญชาสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้ แต่ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ และเปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่ต้องการปลูกกัญชาจะต้องรวมกลุ่ม เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาต ตามอนุ (1) หรือ อนุ (3) ตามที่กฎหมายกำหนด…

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts