เชียงใหม่ /// ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อสร้าง

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17 และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 15 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างสะพานห้วยเสือ พร้อมพบปะทักทายและสนทนากับประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินทางไปตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อสร้างห้วยเสือ หมู่ที่ 1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยหน้างานพื้นที่ของโครงการ นางภัทรพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน กล่าวรายงานถึงสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกันนี้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่ทาเหนือ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากพัดทำลายตอม้อและคานของสะพานทรุดและแตกร้าวเมื่อ 18 ก.ย.59 ของปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ความไม่ปลอดภัยในชีวิต กระทบต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวงเงินก่อสร้างสะพาน คสล.ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด ข้ามลำห้วยเสือ บ้านแม่ตะไคร้ ม.1 ต.แม่ทาเหนือ 2,300,000 บาท โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการด้วยแล้ว

ธนวรรธน์  จรณชัยวัจน์ จ.เชียงใหม่   รายงาน

Related posts