เชียงใหม่. //. พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course)

ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) สำหรับพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช

Related posts