เชียงใหม่ //. ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การอบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​เรื่อง Awareness of Breast Cancer in Suandok Hospital : สามนิ้ว สามสัมผัส​ สะกัดมะเร็ง​เต้านม รุ่นที่ 2

ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การอบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​เรื่อง Awareness of Breast Cancer in Suandok Hospital : สามนิ้ว สามสัมผัส​ สะกัดมะเร็ง​เต้านม รุ่นที่ 2

​โดยจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับโรคมะเร็ง​เต้านม​ วิทยากรโดยรศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ หัวหน้าหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รวมถึงสอนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง อันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนใด้ตื่นตัวในเรื่องภัยของมะเร็งเต้านม เพื่อไม่ให้เสียชีวิตจากโรคนี้ เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่สามารถตรวจหาในเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน​ 2562 ณ ห้องประชุม​ชั้น 15 อาคาร​เฉลิม​พระ​บารมี​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts