เชียงใหม่ // เตือนแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาติ

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนไปยังแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาที่ถือบัตรบัตรสีชมพู หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด จะต้องขออนุญาต ณ ที่ว่าการอำเภอที่แรงงานต่างด้าวได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แรงงานต่างด้าวที่ต้องการ ไปทัศนศึกษา หรือสันทนาการในเขตท้องที่จังหวัดอื่น ให้นายจ้างจัดทำหนังสือพร้อมรายชื่อ และเลขประจำตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่จะไปทัศนศึกษา หรือสันทนาการ แจ้งให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบก่อนวันเดินทาง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อไปทำการตรวจสัญชาติ ต้องไปขอหนังสือรับรองอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ออกใบอนุญาตทำงาน ไม่เช่นนั้นจะทำให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นผลทันที ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดพื้นที่บริการตรวจสัญชาติชาติ ไม่ต้องขอหนังสืออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัด

ทั้งนี้ จึงขอแจ้งให้แรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับทราบ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๙๑๑-๔ ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์

Related posts