นครสวรรค์. // อำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้).

นับจากปีที่ 2535 เป็นต้นมารัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน “ อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” เป็นวันแห่งเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วันแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และในปีนี้แนวคิดในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และจิตอาสาของรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ทางอำเภอเก้าเลี้ยวจึงได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสามัคคีในกลุ่ม อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ และภาคประชาชน และประกาศเจตนารมณ์ของ อสม.ในการสร้างสุขภาพและการแก้ไขปัญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคใครเลือดออก อุบัติเหตุ และยาเสพติด การกำจัดขยะ การดูแลแม่และเด็ก โดยในกิจกรรมมีการเดินรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกให้กับ อสม. และประชาชนหันมาใส่ใจในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคลดอุบัติเหตุและดูแลครอบครัวให้ปลอดภัยจากยาเสพติด มีการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการให้ อสม.เพื่อให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

โดยในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่นระดับตำบล อำเภอ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี /////

อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644/////

Related posts