เชียงใหม่ // การจัดสรรและบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร ของภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “การจัดสรรและบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งสำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน” ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุม

ซึ่งโครงการนี้มี ดร.สุภัทรา วิเศษศรี รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการภัยแล้ง และรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน(ภาพและข้อมูล จาก สทภ.1 จ.ลำปาง)

ภาพ/ข่าว   ปูณณภพธ์ มั่นคงดี

Related posts