นครสวรรค์. //. วันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน ซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม หรือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ในปัจจุบัน

โดยมีนายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานพิธี นางสาวอร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองศึกษาฯพร้อมด้วยนางวรรณา ประสมพงษ์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายภัตตาหาร ถวายผ้าป่า สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเนื่องด้วยวันที่ 7 พฤศจิกายน 2517 เป็นวันที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน ท.บ.อ. จิรประวัติวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ต่อมาโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่ 9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ดังนั้นโรงเรียนจึงยึดถือ วันที่ 7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รำลึกถึงบุคคลที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูเก่าและครูใหม่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว. SAX

สำนักข่าวภูมิภาค PMnewsTV

Related posts