เชียงใหม่ // พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2018”

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2018” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน วิทยากร

โดย รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, รศ.ดร.พญ.เพณณินาทฺ์ โอเบอร์เดอร์เฟอร์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อ ไทย-เกาหลี (C3BIRD) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว   ปชส. คณะแพทยศาสตร์ มช

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts