มทร.ล้านนา ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิธียอง” ทริป 1 วัน (1 Day Trip)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่บ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน  ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวโดยชุมชน “วิถีไทย วิธียอง” ทริป 1 วัน (1 Day Trip)

ในช่วงเช้าตอนรับนักท่องเที่ยว ณ วัดสันทางหลวง แนะนำประวัติวัดสันทางหลวง และประวัติหมู่บ้าน ชมการทอผ้าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวยอง เช่น ลายงูลอย ลายก่าน, ชมสาธิตการทำจักสานใหญ่และจัดสานขนาดเล็ก ทำไม้กวาดทางมะพร้าว ที่รองแก้วกันร้อน, สาธิตการทำย่ามโดยใช้จักโบราณอายุกว่า 45 ปี, ชมการทอตุง 12 ราศีประวัติความเป็นมาและความหมาย, การทอกกด้วยกี่โบราณ, ชมสวนเกษตรอินทรีย์เก็บผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาเป็นเครื่องเคียงอาหารกลางวัน และในช่วงเย็นมีการสรุปกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวและสะท้อนความคิดเห็นต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว 1 Day Trip “วิถีไทย วิธียอง” ต่อไป

ภาพ/ข่าว   ปชส. มทร ล้านนา

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่    รายงาน

Related posts