นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” ประธานเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์

.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้มองเห็นคุณค่า และความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรม ในการพัฒนาจิตใจ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

โดยมีบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างรวมทั้งสิ้น 60 คน

ภาพ/ข่าว   ธนิศา  (พัช)

Related posts