เชียงใหม่ /// เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้าน เรื่องการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะทำงานขับเคลื่อนประชารัฐ (พิงคนคร) นำโดย นายนภดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ สมัครการ เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่ และผู้แทนภาคประชาชน เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้าน เรื่องการโอนย้ายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) และสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) ต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีตัวแทนจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ และนำเสนอนายกรัฐมนตรี (นายประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อขอคัดค้านการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป

ภาพ/ข่าว    ปชส.สำนักพัฒนาพิงคนคร

Related posts