เชียงใหม่ /// มทร ล้านนา โครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning Academy : WiLA ครั้งที่ 2

วันที่ 27 เมษายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning Academy : WiLA ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวเปิดการประชุมและรายงานการดำเนินงาน WiL Academy และแนวทางการดำเนินงาน สร้างองค์กรแบบมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถานศึกษา อีกทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นหัวหน้าโครงการขยายโครงการ WiLA และผู้เกี่ยวข้อง ยังได้รับฟังการบรรยายกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ และจุดยืนของ Michelin Takent Academy โดย คุณสิทธิพรชัย  รัตนะ ผู้จัดการโครงการกับสถาบันการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด อีกด้วย

(ภาพ/ข่าว : นส.แววดาว ญานะ)

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts