ชัยนาท /// ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านภายในท้องถิ่น

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน การจัดการ และการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน การวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตน้ำประปาให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

เพื่อจะสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพ/ข่าว     สมบูรณ์  ใจมอย

Related posts