นครสวรรค์ /// ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ประเมินมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับอบต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประเมินมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านในตำบลวังมหากร เพื่อให้ระบบประปาหมู่บ้านได้ผลิตน้ำประปาที่สะอาด จ่ายน้ำให้แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง ไม่ขาดแคลนน้ำ

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพียงพอ และราคาที่เป็นธรรม

ภาพ/ข่าว     สมบูรณ์  ใจมอย

Related posts