ชุดประชารัฐร่วมใจฯ ปปส.ภ.5 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ชุดประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปปส.ภ.5 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีปลัดอำเภอ ทีมประจำตำบล หน่วยงานความมั่นคง สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ ร่วมดำเนินการตามพื้นที่ต่างๆดังนี้
1. บ.สวนหลวง ม.8 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
2. บ.แม่ผึ้ง ม.5 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
3. บ.ศรีป้าน ม.5 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
4. บ.หลุกใต้ ม.12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ชปร.ปปส.ภ.5 ได้ชี้แจงกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ภายใต้กรอบภารกิจการดำเนินงาน 10 ด้าน ซึ่งในภารกิจที่ 9 “ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ได้ชี้ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงสร้างกระบวนการรับรู้ของประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม อันจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสยาเสพติด/ข้อร้องเรียน ผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ 1386 สายด่วน ป.ป.ส.

ภาพ/ข่าว      ปชส.ปปส. ภ.5

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts