เชียงใหม่ /// ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เมืองเชียงใหม่พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติ พร้อมเน้นย้ำการรักษาอัตลักษณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีภาคประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย ประชาชนสองฝั่งคลองแม่ข่า , กลุ่มชุมชนรักษ์เมืองเชียงใหม่ , คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเชียงใหม่ , กลุ่มเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม (CSE) และประชาชนพลเมืองผู้ใส่ใจเรื่องการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ เพื่อถกแถลงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาคลองแม่ข่า ปัญหาโคมลอย และปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อการดำรงอยู่ของผู้อาศัย ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครือข่ายชุมชนดูแลคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา” โดยประเด็นหลักมีอยู่ 2 ประเด็น คือ ปัญหาน้ำเน่าเสีย และปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ที่สะสมมาตลอดระยะเวลาหลายปีได้สำเร็จ โดยต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ และคนเชียงใหม่จิตอาสาที่มีความประสงค์อยากให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของลำน้ำให้ดีขึ้น พร้อมรักษาคุณค่าแห่งคลองชัยมงคลของการตั้งเมืองเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังได้ฝากเรื่องการแต่งเมืองอู้เมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะการแต่งกายและภาษาที่เป็นเสน่ห์ของตัวเอง เพื่อการเป็นเผยแพร่อัตลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จัก และคงความเป็นล้านนาให้อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่ ตลอดจน ได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลวัฒนธรรมรากเหง้าของชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยการรักษาเมืองเก่าควบคู่ไปกับการพัฒนา แต่ยังคงความเป็นล้านนาและเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป

ภาพ/ข่าวโดย หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่ รายงาน

Related posts