ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี “สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่สอง เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมงานถึง 6 กรกฎาคมนี้

4 กรกฏาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง พร้อมทั้งประชาชน ในโอกาสเข้าร่วมงานในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่สองของการจัดงานอย่างล้นหลาม กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้านการผลิตและเรื่องการพัฒนาครูเพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นฐาน การบรรยายทางวิชาการเรื่อง บทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน การเสวนาเรื่องแนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง การเสวนาเรื่องบทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อการสร้างสรรค์พลังซอฟท์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม การเสวนาเรื่อง ครูผู้พัฒนาตนเอง : ผลิตผลจากโครงการบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “100 ชุมชน / บุคคล พัฒนาท้องถิ่นดีเด่น” การมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ชุมชนตัวอย่าง หน่วยงานสนับสนุนเป็นเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่น 100 รางวัล
ทางด้านการอบรม สัมมนา สาธิต มีการอบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพรสูตร 1, การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำยาหม่องสมุนไพรพื้นบ้าน, การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตคราฟต์เบียร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2, การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุ์กัญชง ระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย, การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำไวน์ผลไม้เบื้องต้น, การอบรมห้องปลอดฝุ่น และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม


สำหรับเวทีกลาง ได้จัดการแสดง “นาฏยเภรี 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง การแสดงจากโรงเรียนร่วมผลิต ชุดท่องเที่ยวทั่วไทยจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน โดยโรงเรียนพุทธิโศภน การสาธิตการขึ้นรูปจากชีวมวล การแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปจานรองแก้วจากใบยางนา โดยภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง AI Generator Show ในรูปแบบต่าง ๆ โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาธิตโปรแกรม BLOOKET โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปิดตัวกิจกรรมโครงการ 1 นักศึกษา 1 ศิลปวัฒนธรรม การแสดงรำไต โดยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การแสดงลูกทุ่งมนุษยศาสตร์ รำวงม่วนใจ๋ สานสัมพันธ์ชาว HUSOC โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงขันโตก ทปอ. และอาคันตุกะ นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมการอบรม สัมมนา สาธิต รับฟังการเสวนาและการบรรยาย พร้อมเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านวิชาการและวิจัย ในงานเฉลิมฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.100years.cmru.ac.th หรือ Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU
ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน/นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ / นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน
นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
และนักศึกษาช่วยปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นายศุภวิชญ์ เมืองติ๊บ/นายรชต กาณะรักษ์/นางสาวคริสตินาภา แก้วกันทา/นางสาววันวิสาข์ เจริญยิ่ง/
นายฤทธิชัย บุญยืน/นางสาวเกวลี ประทุมพงษ์/นางสาวบุษยมาส กันทะอิน/นายชินภัทร์ ภูผารัตน์กนก
/นายภูมิภัทร ลือวิมล/นาย ธนวัฒน์ สารปัน และ นายธัญพิสิษฐ สายบัวพัฒน์

 

Related posts