SUN ลุยโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” เดินหน้าโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา รับซื้อเปลือกซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตรอื่น ๆ หวังลดการเผาและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งเน้นในการปฏิบัติตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้ผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร แปรรูปเป็นพลังงานสะอาด (Green Energy) อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 ได้ริเริ่มการส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา โดยรับซื้อเปลือกซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตรอื่น ๆ จากเกษตรกร เพื่อนำมาเผาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งถือเป็นการนำของเสียจากการทำการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่นควัน PM 2.5 ทั้งนี้บริษัทได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้รวบรวมวัตถุดิบ และเกษตรกร นำร่องซื้อเปลือกซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเศษวัสดุทางการเกษตรอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกร และสร้างสมดุลในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts