คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมให้การต้อนรับ Mr. John Katers, Dean of College of Science, Engineering and Technology

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และประธานกรรมการศูนย์ GATES Center และ ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์ รองประธานกรรมการศูนย์ GATES Center คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมให้การต้อนรับ Mr. John Katers, Dean of College of Science, Engineering and Technology , Assoc. Prof. Amanda Nelson, Associate Dean of College of Science, Engineering and Technology , Assoc. Prof. Brian Merkel, Chair of Human Biology และ Assoc. Prof. Debra Pearson, Director of Nutrition & Integrated Health จาก University of Wiscousin-Green Bay ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเจรจาหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/r5q7r

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts