นบ.ยส.35 ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ชุดเฝ้าตรวจระยะไกลทางยุทธวิธีชนิดกระเป๋าหิ้ว (radio barrier ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กำลังพลของหน่วย

วันที่ 9 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ที่ นบ.ยส.35 จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 มอบหมายให้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผู้อำนวยการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและทดสอบการใช้ อุปกรณ์ชุดเฝ้าตรวจระยะไกลทางยุทธวิธีชนิดกระเป๋าหิ้ว (radio barrier ) จากตัวแทนบริษัท lpn advance tech co. Ltd.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กำลังพลของหน่วยได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมการฝึกจำนวน 30 คน


สำหรับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 ยังคงจัดกำลังปฏิบัติงานเข้มข้นในพื้นที่ 11 อำเภอ 2 จังหวัดโดยให้ความสำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ซึ่งที่ผ่านมามีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก และการใช้สารเคมีควบคุม ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร่วมกับด่านศุลกากรกวดขันการส่งออกสารเคมีผ่านด่านพรมแดน และจัดประชุมคณะทำงานร่วมพิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไข ให้หน่วยงานในพื้นที่ ประกอบกับมีการจัดทำ ระบบฐานข้อมูลกลางยาเสพติด (Drugs Data Center) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งระบบ รวมทั้ง ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


นอกจากนี้ นบ.ยส.35 เตรียมจัดทำ “โครงการชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสร้างแนวร่วมให้กับหมู่บ้านและชุมชน ในการต่อต้านยาเสพติด ในพื้นที่ 8 หมู่บ้านเป้าหมายอำเภอชายแดน โดยมีการปลูกฝัง สร้างการรับรู้พิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชน และฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อค้นหา คัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและชุมชน

Related posts