###สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมใหญ่สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2567###

วันที่7กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมใหญ่สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2566 เพื่อแถลงผลงาน และงบดุล ในปี 2566และเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในแี 2567 อีกทั้งรับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะจากสมาชิกเครือข่าย

ในการนี้สภาฯได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ วัสดุอุปกรณ์จากพระธรรมวชิรคุณ รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระราชรัตนเวทึ ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระมหาวิทยากร กิตติเวที เจ้าอาวาสวัดสวรรค์ธาราม นายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาสภาฯ นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มาร่วมงานและบรรยายพิเศษอีกด้วย ในการประขุมใหญ่สมัยสามัญนี้มีผู้แทนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมถึง355คน หลังการประชุมได้รับมอบเงินสนีบสนุนกิจกรรมสภาฯจากพระมหาวิทยากร กิตติเวที เจ้าอาวาสวัดสวรรค์ธาราม กรรมการสภาวัฆมนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 10,000บาท พระครูนิวิฐ สังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเก้าเลี้ยว มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสภาฯ5,000บาท

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายพันศักดิ์ ศรีทอง ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรัชนี เชาว์ปรีชา รองประธานสภาฯที่ได้รับการยกย่ิองเขิดชูเกียรติให้เป็นผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่าจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในนามสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความ อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

Related posts