สร้างความร่วมมืองานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้าน Omics Research และ Basic cardiovascular research

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, รศ.ดร.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย และ รศ.ดร.นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารทุนวิจัย เข้าหารือกับ Professor Susan Lynch , Director of The Benoiff Center for Mirobiome และ Professor Brian Black , Director of Cardiovascular Institute เพื่อสร้างความร่วมมืองานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้าน Omics Research และ Basic cardiovascular research เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ University of California, San Francisco (UCSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/2aADC

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts