การประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ เพ็ชร์หนู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการลุ่มน้ำยม ณ ห้องประชุม เวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะทำงานผู้แทนจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการใช้น้ำในแต่ละประเภท ตามประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำสำหรับกิจการประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 30 คน พร้อมด้วย นายธีระ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและบริหารจัดการน้ำ สทนช.1 และนางวชิรญาณ์ สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำยม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ
การประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ 1) ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ำยม เรื่อง จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำยม พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 2) ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และลำดับความสำคัญของการใช้น้ำสำหรับกิจการประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2564 3) กฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง และประเภทที่สาม พ.ศ. 2567 และคณะทำงานได้ร่วมพิจารณาแบบฟอร์มการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำเกณฑ์ การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำยมอย่างรอบด้าน สำหรับกิจกรรมการใช้น้ำ 9 ประเภท ประกอบด้วย 1.การอุปโภคบริโภค 2.การรักษาระบบนิเวศ 3.การบรรเทาสาธารณภัย 4.จารีตประเพณี 5.การคมนาคม 6.เกษตรกรรม 7.อุตสาหกรรม 8.พาณิชยกรรม 9.การท่องเที่ยว และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำยมพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็นข้อมูลประกอบลำดับความสำคัญของการใช้น้ำ และเตรียมความพร้อมสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรน้ำ และการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามในพื้นที่ลุ่มน้ำยมต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรน้ำและการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ลุ่มน้ำยม สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม เกิดความสมดุล และยั่งยืน อนึ่งทางหอการค้าจังหวัดสุโขทัย นำโดย ดร.โกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย พร้อม นาย กิตติ พรดวงจันทร์ รองประธานหอการค้า จังหวัดสุโขทัย นาย ธนภพ ภูไทย รองประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุม ในการจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำยมในครั้งนี้ด้วย
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

Related posts