ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 9

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 9 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ 500 คน แบ่งเป็น 10 รุ่น ๆ ละไม่น้อยกว่า 50 คน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่สถานีตำรวจภูธรแม่แตง ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเชียงใหม่ และสาธารณสุขอำเภอแม่แตง

จัดอบรมให้ความรู้กฏหมายจราจร จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตอนท้ายนายวรพจน์ ขันทะยา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจร มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยไม่ดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด สวมหมวกกันน๊อค 100% และสามารถขยายต่อยอดไปถึงญาติพี่น้องของนักเรียนที่อยู่ทางบ้าน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อีกทางหนึ่งด้วย

Related posts