โรงพยาบาลสวนปรุงเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 26

1 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 26 โดยมี นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน, นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต, ผอ.รพ.จิตเวชพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ และคณะผู้บริหาร รพ.สวนปรุง ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพในเขตรับผิดชอบให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 26 นี้มีจำนวน 32 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2567

Related posts