ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลของวัดศรีโสดา พระอารามหลวง

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พร้อมด้วย อ.พญ.นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.และคุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลของวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ร่วมกับผู้บริหารวัดศรีโสดา , ผู้แทน สสจ.เชียงใหม่ , ผู้แทนศูนย์อนามัย เขต 1 และผู้แทน อบต.สุเทพ พร้อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเพื่อใช้ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรที่อาพาธในกุฏิชีวาภิบาล เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/64MVy

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts