สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่งถึง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ 30 ปี มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังบริเวณโถงด้านหน้าห้องประชุม ประทับพระราชอาสน์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิกผู้สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ เข้ารับพระราชทานโล่ของมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 32 ราย และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 44 ราย จากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุม ประทับพระราชอาสน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาตเปิดการประชุม ทรงเปิดการประชุมโดยมีวาระสำคัญ คือ แนะนำคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ การดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2567 การรับรองฐานะการเงินและบัญชีของมูลนิธิขาเทียมฯ และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2567 จากนั้นเสด็จออกจากห้องประชุม ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ คณะผู้บริหารและหัวหน้างานมูลนิธิขาเทียมฯ ผู้สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 4 ชุด จากนั้นเสด็จออกจากอาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารเรียนและนิทรรศการ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ 30 ปี มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการพระเมตตา นิทรรศการชีวิตใหม่ และนิทรรศการความสุข จำนวน 3 ห้อง จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ เสด็จเข้าห้องรับรอง และทรงเสวยพระกระยาหารเย็นเป็นการส่วนพระองค์ จากนั้นสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

Related posts