###รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภา ม.ราชภัฏนครสวรรค์###

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องสัมมนา 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ณัฐ ล้ำเลิศ ได้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปวางไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร กรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมแสดงความยินดี จากนั้น ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ที่มาร่วมพิธี และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร การศึกษามหาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร และ Ed.D. (Curriculum + Instruction) จาก Illinois State University สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อุปนายกสภา และกรรมการสภา ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบนำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว และบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567

สำหรับตัวแทนและหน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ อธิการบดี. คณะรองอธิการบดี คณะผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Related posts