###พิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระราชวชิรสุนทร###

เมื่อเวลา13.00 น วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ วัดท่าพระเจริญพรต
ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแด่เจ้าอาวาสวัดท่าเจริญพรต 

เริ่มจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
ตั้งแถวรอรับขบวนอัญชิญปริญญาบัตรและครุยวิทยฐานะ
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ไชยรัตน์. ปราณี อธิการบตีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญครุยวิทยฐานะ เข้าสู่บริเวณพิธีไปประดิษฐานที่หน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

จากนั้นมีการถวายเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายแด่ พระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร. ประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีล

ต่อจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ต่อมา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ่านคำประกาศเกียรติคุณและอัญเชิญปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิซาการบริหารการศึกษา ถวายแต่ พระราชวชิรสุนทรดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา. ลำดับต่อมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถวายครุยวิทยฐานะแด่พระราชวชิรสุนทร คณบดีคณะครุศาสตร์ถวายไตรจีวรแด่พระราชวชิรสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษาถวายตาลปัตรและย่ามแด่พระราชวชิรสุนทร ต่อด้วย พระธรรมวชิรธีรคุณ,รศ.ดร. ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียคาถาต่อด้วย ดร.ชุติพร. เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวคำสดุดีอนุโมทนา ถวายแด่พระราชวชิรสุนทร ในนามข้าราชการและประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

จากนั้นพระราชวชิรสุนทร กล่าวสัมโมทนียคาถา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และแขกผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนา ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำและรับพรบันทึกภาพหมู่ร่วมกัน

สำหรับตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงมุทิตาจิต ได้แก่ ผอ.วิรัตน์ เกิดเกาะ ผอ. รุ่ง. อุดมศิริ ผอ อุปถัมภ์. วิเศษศรี นางโสภาคย์ พละวุฒิโท และนายเฉลิม รอดหลง
.

ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่พระราชวชิรสุนทร

Related posts