กองบิน 41 จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2567

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 41 ได้นำน้อง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมชมฟังบรรยายศาสตร์พระราชาและฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปรับฟังบรรยายพิเศษ ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ อำเภอเชียวดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567

Related posts