ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร พร้อมหัวหน้าแผนก ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบบริการเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และระบบงานด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล Smart Solution ผ่านแอพลิเคชัน iPad smart ward ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5
อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

Related posts