ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว รองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน 41
โดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามนโยบายของรัฐบาลในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น รองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของภูมิภาค มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ และมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยนอกวงแหวนรอบเมือง จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นแนวทางเช่นเดียวกับโครงข่ายถนน ประกอบด้วย ระบบขนส่งสาธารณะหลากหลายประเภท ที่จะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่กระทบต่อวิถีชุมชน และยังคงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วย ความคืบหน้าโครงการรถแดงไฟฟ้า (EV) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่, แผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว 7 แห่ง, การพัฒนาถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ ตลอดจนโครงการก่อสร้างสนามบินล้านนา (เชียงใหม่แห่งที่ 2)
ในการนี้นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ในการบรรเทาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมอากาศยาน และพบปะให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ อีกด้วย

Related posts